Reference

Za dobu desetileté existence jsme zajišťovali pro své klienty právní služby např. v následujících případech:

 

 • 2003 – 2004 komplexní právní služby v rámci konkurzu na majetek obchodníka s cennými papíry
 • 2003 – 2004 činnost v dozorčí radě farmaceutické společnosti
 • 2003 právní rozbor účinků konkurzu prohlášeného na majetek leasingové společnosti
 • 2004 zajištění komplexních právních služeb při prodeji farmaceutické společnosti
 • 2004 zastupování fyzické osoby v soudním řízení proti leasingové společnosti
 • 2004 zastupování konkurzního správce v soudních sporech s Garančním fondem obchodníků s cennými papíry
 • 2004 správa konkurzní podstaty obchodníka se šperkařským a hodinářkým zbožím
 • 2004 vedení soudního sporu proti správci daně o vrácení nadměrnýnh odpočtů daně z přidané hodnoty
 • 2004 vedení soudního sporu o zaplacení směnečné pohledávky
 • 2004 správa konkurzní podstaty společnosti podnikající v mezinárodní autodopravě
 • 2005 zastupování správce konkurzní podstaty ve sporu o neúčinnost právních úkonů
 • 2005 zastupování majitelky zemědělských pozemků v územním řízení o umístění rychlostní komunikace
 • 2005 správa konkurzní podstaty obchodníka s realitami
 • 2005 zastupování správce konkurzní podstaty ve sporu o vyloučení nemovitostí z konkurzní podstaty
 • 2006 zastupování obchodní společnosti ve sporu o zaplacení zajišťovací směnky
 • 2006 zastupování v soudním sporu o určení vlastnického práva k souboru průmyslových nemovitostí
 • 2007 zastupování v rozhodčím řízení a v soudním sporu o právo na registraci internetové domény
 • 2007 zastupování věřitele v řízení o prohlášení konkurzu na majetek stavební společnosti
 • 2007 navýšení základního kapitálu akciové společnosti nepeněžitými vklady
 • 2008 zastupování fyzické osoby při prodeji pozemků developerské společnosti
 • 2008 komplexní právní služby ve věci nákupu obchodní společnosti se zahraniční majetkovou účastí
 • 2008 komplexní právní služby při převodu majetkových účastí v developerské společnosti
 • 2009 zastupování podnikatele v soudním sporu o náhradu škody na uskladněném materiálu v pronajatých prostorách
 • 2008 - 2009 komplexní právní služby při přípravě a provedení veřejných dražeb provozních částí podniku
 • 2009 obrana stavební společnosti proti insolvenčnímu návrhu věřitele
 • 2009 zastupování fyzické osoby v rozhodčím řízení proti leasingové společnosti
 • 2010 zastupování zahraniční společnosti v insolvenčním řízení řešeném reorganizací dlužníka
 • 2010 zastupování stavební společnosti v soudním sporu o doplatek ceny díla
 • 2010 zastupování v soudním sporu o majetková práva k developerskému projektu
 • 2010 zajištění komplexních právních služeb při nákupu developerského projektu v Hradci Králové
 • 2011 zajištění právních služeb ve věci přípravy a provedení veřejné dražby výrobního areálu textilní společnosti
 • 2011 zastupování developerské společnosti v územním řízení
 • 2011 převod obchodních podílů v rámci holdingové společnosti se zahraniční majetkovou účastí
 • 2011 poskytnutí právních služeb v souvislosti s ukončením účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným