Insolvence

Multidisciplinární charakter naší advokátní kanceláře a dřívější zkušenosti z oboru úpadkového práva umožnily, abychom splnili odborné předpoklady vyžadované zák. č. 312/2006 Sb., v platném znění, a s účinností od 30.10.2010 jsme získali povolení Ministerstva spravedlnosti ČR k výkonu funkce insolvenčního správce a jsme pravidelně ustanovováni Krajským soudem v Hradci Králové k řešení majetkoprávních vztahů dlužníků, na jejichž majetek je vedeno insolvenční řízení. Doposud jsme byli ustanoveni do funkce insolvenčnho správce ve více než 350 případech, z nichž bylo již více než 100 případů pravomocně ukončeno.

Při řešení úpadku dlužníka upřednostňujeme nové sanační způsoby (oddlužení, reorganizace), které s přihlédnutím k okolnostem daného případu motivují dlužníka k aktivnímu přístupu a mohou nabízet potenciál výhodnějšího uspokojení pohledávek insolvenčních věřitelů. Pokud nelze řešit úpadek některým ze sanačních způsobů, zajistíme ve spolupráci se zajištěnými věřiteli a věřitelským výborem transparentní zpeněžení majetkové podstaty formou veřejných výběrových řízení či veřejných dražeb. V tomto směru můžeme nabídnout praktické zkušenosti spojené s úspěšným zpeněžováním průmyslových areálů, komerčních nemovitostí, podniků či jejich provozních částí, které jsme v minulosti řešili v rámci správy konkurzních podstat či pro své klienty při výkonu advokacie.

Možnost vykonávat funkci insolvenčního správce naší advokátní kanceláři současně umožňuje, abychom poskytovali na vysoké odborné úrovni právní poradenství a právní služby v oblasti úpadkového práva. V tomto směru je nutno podotknout, že úpadkové právo prošlo s účinností od 1.1.2008 zásadní reformou a nová právní úprava (zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení), je v současné době interpretována novou soudní judikaturou a soudní praxí, bez jejichž detailní znalosti nelze úspěšně řešit právní vztahy dotčené úpadkem dlužníka. Obor úpadkového práva je proto naší právní specializací sui generis, kterou můžeme nabídnout při poskytování právních služeb dlužníkům, věřitelům či třetím osobám, které jsou dotčeny účinky insolvenčního řízení.

Máte zájem o oddlužení?