Elektronické žaloby

Jak pro právnické, tak pro fyzické osoby zajišťujeme cenově zvýhodněné vymáhání peněžitých pohledávek prostřednictvím elektronických žalob. Jedná se o moderní formu soudního vymáhání pohledávek, která je zvýhodněna nižším soudním poplatkem a která vede k vydání soudního rozhodnutí ve zkráceném řízení formou elektronického platebního rozkazu. Pokud dlužník proti elektronickému platebnímu rozkazu nepodá odpor, soudní řízení je pravomocně skončeno zpravidla ve lhůtě tří měsíců. Pravomocný elektronický platební rozkaz je posléze způsobilým exekučním titulem, na jehož základě je možné proti dlužníkovi nařídit exekuci či soudní výkon rozhodnutí.

Podmínkou úspěšného a rychlého průběhu příkazního řízení je skutečnost, že elektronický platební rozkaz směřuje proti subjektu se sídlem, provozovnou či místem pobytu v České republice a že mu elektronický platební rozkaz bude doručen do vlastních rukou. Ve vztahu k právnickým osobám se rozumí doručením do vlastních rukou též doručení prostřednictvím datové schránky.

Vymáhání peněžitých pohledávek vůči dlužníkům se sídlem či místem pobytu v zahraničí je nutno řešit individuálně s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem daného případu tak, aby byla zvolena vhodná forma soudního rozhodnutí, které zajistí vykonatelnost na území státu dlužníka. Vůči dlužníkům se sídlem v jiném členském státu Evropské unie nabízíme novou možnost pohledávky soudně vymáhat podle komunitárního práva v příkazním řízení, jehož výsledkem je vydání evropského platebního rozkazu.

Máte zájem o oddlužení?