Ceník služeb

 

Cenová politika naší advokátní kanceláře preferuje smluvní ceny, které jsou s klienty sjednávány individuálně v každém jednotlivém případě tak, aby výše odměny byla přiměřená charakteru a náročnosti poskytované právní služby. Při sjednávání odměny je aplikována některá z následujících forem smluvní odměny či jejich vzájemná kombinace:

pevná cena

Pevně sjednaná odměna je sjednávána u jednorázových typizovaných úkonů právních služeb jako jsou např. sepisy smluv o převodu nemovitostí, úschov peněz a listin, přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení, zakládání obchodních korporací, zpracování návrhů na povolení oddlužení.

časová odměna

Časová odměna je sjednávána v závislosti na počtu hodin poskytované právní služby. Zpravidla je sjednávána při právním zastupování v soudních sporech, arbitrážních řízeních či při poskytování právních služeb spojených s realizací konkrétně definovaného obchodního případu. Základní výše časové odměny činí částku 1.500,- Kč bez DPH za jednu hodinu poskytnuté právní služby. U obchodních případů, jejichž hodnota převyšuje částku 3 mil. Kč, je smluvní odměna sjednávána individuálně.

paušální měsíční odměna

Jedná se o odměnu sjednávanou v případě kontinuálního poskytování právních služeb klientům z řad podnikatelů, obchodních společností, státních organizačních složek či samosprávných jednotek a jejich příspěvkových organizací (obce, města, kraje). Výše odměny je sjednávána měsíční částkou, v níž je zahrnut předpokládaný objem hodin poskytovaných právních služeb. Sjednání paušální odměny zajišťuje klientům přednostní vyřízení jejich požadavků, možnost operativních telefonických či e-mailových konzultací a zvýhodněnou hodinovou cenu poskytovaných právních služeb.

podílová odměna na výsledku sporu

Tato forma odměny je sjednávána výhradně v majetkoprávních záležitostech (zpravidla v kombinaci s časovou odměnou), pokud se jedná o případy se zvýšenou či obtížně odhadovanou časovou náročností. Výše odměny je sjednávána v rozmezí od 5 do 15% z hodnoty majetku, jenž je předmětem poskytované právní služby.

mimosmluvní odměna

Pokud není pro daný případ vhodné sjednat smluvní odměnu některým ze shora uvedených způsobů, řídí se výše odměny za poskytované právní služby advokátním tarifem - vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., v platném znění (advokátní tarif). Jedná se odměnu počítanou podle počtu úkonů poskytnuté právní služby, jejíž výše je závislá na hodnotě předmětu poskytované právní služby.

hotové výdaje

Ve smluvní odměně nejsou zahrnuty hotové výdaje, které bylo nutné účelně vynaložit na poskytnutí právní služby (soudní poplatky, překlady, notářské poplatky, znalečné, cestovné, telekomunikační služby).

náhrada nákladů na právní zastoupení

Pokud je klient právně zastoupen advokátem ve sporném soudním či exekučním řízení a bude v tomto řízení procesně úspěšný, vznikne mu právo vůči neúspěšné protistraně, aby mu nahradila náklady, které účelně vynaložil k uplatnění svých práv včetně účelně vynaložených nákladů na právní zastoupení advokátem. Výše náhrady nákladů za právní zastoupení advokátem je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., v platném znění, částkou odvozenou od počtu úkonů právní služby a hodnoty předmětu sporu. (Vyhláška Ministerstva spravedlnosti 177/1996 Sb.).